Cruks Casinos: Online casinos wel of niet geregistreerd op Cruks

Online casinos wel of niet geregistreerd op Cruks, dat is natuurlijk een lastige vraag momenteel omdat de Nederlandse Kansspelauthoritiet (KSA) nog steeds geen regeling of wetgeving rond heeft. Dit na jarenlang proberen om de Nederlandse gok indistrie goed voor elkaar te krijgen om spelers te beschermen. Er zijn nu wel veel minder online casinos die spelers uit Nederland accepteren dus spelers met gok verslaving of spel gedrag problemen hoeven inmiddels op niet te veel sites zelf te excluderen. Het is aanbevolen om zelf bij niet Cruks casinos een spelverbod aan te vragen.

Ontwikkelingen

In de komende jaren zal nieuwe wetgeving een grote impact hebben op de kansspelsector en daarmee ook op de Kansspelautoriteit. De effecten zullen naar verwachting al merkbaar zijn in 2018 en doorwerken in de jaren daarna. De belangrijkste zijn de wetsvoorstellen Kansspelen op afstand (KOA) en Modernisering speelcasino’s. De voorbereiding daarop heeft voor de Kansspelautoriteit in 2018 dan ook de hoogste prioriteit.

1) KOA Het wetsvoorstel KOA is in 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. De Kansspelautoriteit bereidt zich voor op een inwerkingtreding van KOA volgens de huidige planning op 1 oktober 2018. Deze planning is afhankelijk van de parlementaire behandeling van wet- en lagere regelgeving. Om de invoering soepel te laten verlopen is de Kansspelautoriteit volop bezig met de voorbereiding van het proces van vergunningverlening. De op handen zijnde aanpassingen in de Wet op de kansspelen (Wok) gaan leiden tot fundamentele wijzigingen in de kansspelmarkt. De aankomende wijzigingen in de kansspelmarkt zullen niet alleen leiden tot een wijziging van het speelveld, maar ook tot het manifestatie van nieuwe risico’s voor de publieke belangen. De verwachting is dat na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel KOA een grote hoeveelheid vergunningaanvragen zal worden ingediend. De Kansspelautoriteit streeft naar een zorgvuldige en efficiënte toetsing van de vergunningaanvragen, waardoor zo snel mogelijk een veilige en betrouwbare markt voor de consument kan worden gecreëerd. Om het vergunningsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen is de voorbereiding erop gericht om het vergunningtraject te consulteren met de markt. Dit zal in het laatste kwartaal van 2017 starten. De marktconsultatie zal zich specifiek richten op het vergunningproces en de inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de vergunningverlening. Zo zijn KOA-geïnteresseerden ook voorbereid op de eisen die de Kansspelautoriteit van nieuwe vergunninghouders stelt in het toezicht. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat nieuwe aanbieders ons moeten overtuigen dat zij aan de gestelde norm voldoen en dat zij vrijheid hebben in de wijze waarop zij daaraan voldoen. Onder KOA zijn vergunde aanbieders verplicht tot het instellen van een “near real time data rapportage systeem”, ook wel controledatabank genoemd. De informatie uit de controledatabank helpt de Kansspelautoriteit bij het detecteren en analyseren van risico’s, zoals manipulatie van het spel, witwassen of onmatige deelname. In 2018 stelt de Kansspelautoriteit een protocol en een datamodel op voor aanbieders op grond waarvan data-uitwisseling kan plaatsvinden. De Kansspelautoriteit ontwikkelt in 2018 een prototype systeem voor de data-analyse waarop de controle-databanken van de vergunninghouders op aangesloten kunnen worden. In 2018 wordt dit prototype gebruikt om het functioneren van het datamodel en protocol in de praktijk te toetsen. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan zal de Kansspelautoriteit onderzoeken of het wenselijk is om ook andere (niet online) aanbieders te laten rapporteren aan de hand van verzamelde data. Een jaar na de eerste release volgt een tweede release van het systeem voor de data-analyse waarin de lessen die zijn geleerd van de eerste release zijn verwerkt en de Europese standaard is doorgevoerd indien deze tijdig gereed is. Met het in werking treden van KOA krijgt de Kansspelautoriteit twee belangrijke nieuwe instrumenten in handen in het kader van de verslavingspreventie. De voorbereiding van beleid, beheer en processen is in volle gang en zal in 2018 worden afgerond, klaar voor de invoering van KOA. Het eerste nieuwe instrument betreft de invoering van CRUKS, het centrale uitsluitingsregister voor spelers. Dit systeem is vanaf 2016 in de steigers gezet en nadert zijn voltooiing. Dit systeem wordt inmiddels getest en in 2018 zal ook de aansluiting van (potentiële) vergunninghouders op CRUKS worden getest.
Het tweede instrument is het verslavingsfonds, dat wordt betaald door de vergunninghouders en waar zowel het ministerie van VWS als de Kansspelautoriteit zeggenschap over hebben. Gewerkt wordt aan enerzijds de governance structuur van het fonds en anderzijds aan het vaststellen en inrichten van het onderzoeksprogramma.

Het belangrijkste publieke doel van de Kansspelautoriteit is en blijft dat consumenten veilig moeten kunnen spelen bij betrouwbare vergunninghouders. Dit betekent dat aanbieders zonder vergunning worden aangepakt. De Kansspelautoriteit streeft dan ook vanaf de inwerkingtreding van KOA een zogenaamde ‘massieve beweging’ van illegaal naar legaal aanbod na om zo maximale kanalisatie te realiseren. In 2018 zal, voorafgaande aan de inwerkingtreding van KOA, een plan worden opgesteld op welke wijze deze beweging op gang gebracht kan worden. In 2018, direct na de inwerkingtreding van KOA, onderneemt de Kansspelautoriteit actie om voorlichting te geven gericht op zowel de aanbieder als de consument. Doel is ervoor te zorgen dat spelers zoveel mogelijk bij legale aanbieders gaan en blijven spelen. Vanaf de nu beoogde inwerkingtreding van KOA per 1 oktober 2018 is de Kansspelautoriteit gericht op de vergunningverlening aan nieuwe aanbieders. Voor marktpartijen die zich direct melden en tijdig alle benodigde informatie aanleveren is dat proces volgens planning afgerond op 1 april 2019. Voor marktpartijen die zich later melden of die niet tijdig de benodigde informatie aanleveren zal dat later zijn. Vanaf het moment dat de vergunningen zijn verleend worden de nieuwe vergunninghouders onderworpen aan toezicht, zoals dat ook bij alle andere vergunninghouders plaats vindt.


Terms and Conditions Apply

Before you accept an online casino bonus at any online casino including new online casinos, please remember that Terms and Conditions will apply.
Always very carefully read the full Bonus Terms and Conditions as well as the casino General Terms and Conditions.

Stop Gambling – Self Exclusion Programs

The UK has a new gambling sites self exclusion system called GAMSTOP. Sweden has just started their SpelPaus system and The Netherlands is about to open CRUKS. Other countries and licensing jurisdictions will be releasing their own versions of GAMSTOP as well. Please check for such a system in your country if you have any gambling problems as well as seeking out Gamblers Anonymous or similar gambling addiction help program near you.

18+ Gamble Responsibly

Top Online Casinos

24VIP Casino
Superior Casino
Tiger Casino

18+ T&C Apply

Before registering to any online casino or online gambling site, make sure you always carefully read the general Terms and Conditions.

Bonus Terms and Conditions Apply on any online casino bonus.

Other Casinos

Slots of Vegas
Palace Of Chance
Club Player Casino
Wild Vegas
Prism Casino

Gambling Self Exclusion

If you wish to self exclude from casinos and gambling sites and you live in either The United Kingdom or in Sweden then you are able to register to either GamStop (UK) or Spelpaus (Sweden).

Alas there is not yet a single central portal for USA players to self exclude themselves from all online casinos and bookmakers. Problem gamblers are advised to seek advice from Gamblers Anonymous.

For casinos not on Gamstop and casinos not on Spelpaus you will need to manually self exclude yourself individually at each casino, bookmaker, bingo site, etc.